banner51

Bu haber kez okundu.

65000 KG 4 NUMARA FUEL-OİL KALORİFER YAKIT MAL ALIM İŞİ
 65000 Kg 4 numara fuel-oil Kalorifer Yakıt Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/583907
1-İdarenin
a) Adresi : TATLISU MAH. AŞAĞI KÜME EVLERİ NO: 71 
53700 FINDIKLI/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4645115307 - 4645115380
c) Elektronik Posta Adresi : findiklihuzurevi@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 65000 Kilogram kalorifer Yakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüğü yakıt tankı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacaktır.İşe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren mal idarenin isteğine göre 
peyderpey teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İşin süresi 365 
(ÜçYüzAltmışBeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01/01/2019; işi 
bitirme tarihi 31/12/2019 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale 
sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması 
halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. İhtiyaç 
hissedilen yakıt idarelerin isteğine göre peyder pey alınacaktır. 
İdareler İhaleye çıkılan yakıt miktarlarını almak zorunda değildir. 
İdareler ihtiyacı kadar yakıtı almakta serbesttir. Sadece peyder pey 
alacağı yakıtın ücretini fatura karşılığı ödemek zorundadır. Satın 
Alma Servisinin firmaya siparişinden sonra mal en geç 10 gün içinde 
teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tatlısu Mah. Aşağıkümeevleri No:71 Fındıklı/RİZE
b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlen-dirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğuna dair "Bayilik Yazısı" ve "Bayilik Sözleşmesi",
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi",
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığıdan/Özel İdareden alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi".
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. / 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-İstekliler EPDK alınmış Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ibraz etmesi zorunludur.
2-İstekliler Akaryakıt pazarlama bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayii Lisansı ile birlikte Bayilik Sözleşmesini sunacaklardır.  
,5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.