banner51

Bu haber kez okundu.

BELEDİYEMİZ SAHİL PARKINDA GÜVENLİK KAMERASI VE KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIM SİSTEMİ KURULMASI MAL ALIM

BELEDİYEMİZ SAHİL PARKINDA GÜVENLİK KAMERASI VE KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIM SİSTEMİ KURULMASI MAL ALIM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/45368

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Mah.11 Mart Cad.No:6 53700 FINDIKLI/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4645113090 - 4645113961

c) Elektronik Posta Adresi

:

findiklibel@ttmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 Kalem Mal/ Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Fındıklı Belediyesi sahil parkı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme tarihi itibari ile 30 gün


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fındıklı Belediyesi Toplantı Salonu Merkez Mah.Onbirmart Cad.No:6 Fındıklı-RİZE

b) Tarihi ve saati

:

20.02.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Teklif edilecek kameralar ve NVR cihazlarının satışı için üretici firmadan alınmış yetki belgeleri teklifle beraber teslim edilecektir.

Teklif veren yüklenici, teklif ettiği kameralar,kayıt cihazları ilgili ihale konusu iş kapsamında, teklif vermeye, satmaya, satış sonrası bakım ve bakım onarımı hizmetlerini vermeye yetkili olduğuna dair üretici tarafından 2019 yılında idaremize hitaben verilmiş yetki belgesinin orijinal suretini ihale dosyasında beyan edecektir. Sonradan alınan yetki belgeleri veya genel amaçlı alınmış yetki belgeleri kabul edilmeyecektir.
Yüklenici teklif ettiği kablosuz veri aktarımı cihazları, izleme bilgisayarları ve network ağ cihazları içinde distribitör veya üreticiden 2019 yılında idaremize hitaben alınmış yetki belgelerini ihale dosyasına ekleyecektir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Ürünlerin garantisi, değişim ve bakımları, teknik aksaklıkları yüklenizi firma tarafından sorumlu olacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif edilen marka, kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir. EOL (Üretimi bitmiş), EOS (Satışı bitmiş) veya OEM olarak üretilmiş ürünler teklif edilmeyecektir.
Teklif edilecek kamera ve kayıt cihazlarının üretici firmasının Türkiye'de yerleşik ofisi (yetkili distributor)bulunmalıdır. Bu durumu ihale dosyasında belgelendirmelidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen tüm ürünler için kataloglar ihale dosyasında yer almalıdır. Dosya ekinde teklif edilen ürünlere ait marka model listesi verilmek zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fındıklı Belediyesi Fen İşleri Servisiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fındıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.