banner51

Bu haber kez okundu.

FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

MADDE- 1-)Belediyemiz Sahil Parkı Düzenleme ve Dolma Taş Ev Nakli ve Restorasyonu Projesi kapsamında, Belediye Meclisinin 03.10.2018  tarih ve 2018-93  sayılı kararı gereğince Yap İşlet Devret Modeli ile 200 m2 kapalı ve 329 m2 açık olmak üzere toplam 529 m2 alan üzerinde, Belediyemizce yapılan mimari projeye uygun olarak CafeRestorant inşaatı yapılması şartıyla,29 yıl sure ile işletme (intifa) hakkının verilmesi işinin muhammen bedeli KDV hariç  2.000,00 TL* 29*12 =  696.000,00 TL olup, 29 yıllık muhammen İşletme ( intifa ) hakkı bedelinden aşağı teklif edilmemek üzere en yüksek teklifi verene 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile şartname dahilinde  ihale edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE - 2 -)

          İstekliler, ihale dokümanlarını (şartname,ilan sözleşme tasarısı,proje ve eklerini) hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Fındıklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya ihale dosya bedeli olan 1.000,00TL (Bin Türk Lirası) yatırılarak  ihale dosyası alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE – 3 -)

          İşin ihalesi 27/02/2019Çarşamba günü saat:15.00 de Fındıklı Belediyesi  Toplantısalonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE – 4-)

          İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli  1.559.544,80 TL (BİRMİLYONBEŞYÜZELLİDOKUZBİNBEŞYÜZKIKDÖRTTÜRKLİRASISEKSENKURUŞ)’dır.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE – 5 -)

5.1.) Geçici Teminat:   İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 1.559.544,80 TL (BirmilyonBeşYüzelliDokuzBinBeşYüzKırkDörtTürkLirasıSeksenkuruş) ile 29 yıllık intifa hakkı bedeli olan 696.000,00 TL.(AltıyüzdoksanaltıbinTürkLirası) nın toplamı 2.255.544,80  TL. (İkimilyonYüzseksenbeşbinBeşyüzkırkdörtTürkLirası Seksen Kuruş) nın %3’ü olan 67.666,34  TL (AltmışyedibinAltıyüzaltmışaltıTürkLirasıOtuzdörtkuruş) dır.

5.2.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE – 6 -)

          İhaleye katılmak isteyen;

          a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b. Şirket olarak katılacaklar için;

b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

b.2- Ticaret odası sicil kaydı

b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b.7- Tebligat için adres beyanı

b.8- Ticaret sicil gazetesi

b.9- Tüzel kişilerde bütün ortakların ayrı ayrı düzenleyecekleri şartname ekinde örneğine uygun noter tasdikli şahsi kefalet belgesinin aslını, (EK:3)

  c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak  zorundadır.)

c.1- Ortak girişim olması halinde şartname ekinde örneği verilen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi(EK-2)

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

                   c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, İmza sirküleri,Şirket adına girecek olanların  şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi,

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

d. Tüm katılımcılar için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

                    d.2- Geçici teminat  makbuzu.

d.3- Şartname alındı makbuzu (1.000 TL)

d.4-İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge

d.5- Geçek ve tüzel kişilerin şartname ekindeki örneğine uygun olarak düzenleyecekleri yer görme belgesi, (EK: 1)

d.6- İhale şartnamesi ve eklerini okuyup kabul ettiklerine dair ihale şartnamesi ekinde örneğine uygun düzenleyip imzalayacakları belgeyi. (EK: 4)     

d.7- Şartname ekinde yer alan örneğe uygun Teklif Mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.(EK-5)

                    d.8- İstekli, İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli olan  1.559.544,80 TL bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

          Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

           İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

           e- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli  olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

MADDE 7- İhale konusu işe ait Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

MADDE 8-İdarenin Adresi: Fındıklı Belediye BaşkanlığıMerkez Mahallesi 11 mart caddesi.no:6  Fındıklı-RİZE

Telefon  :   0464 511 3010Fax        :   0 464 5113961Mail Adresi: findiklibel@ttmail.com

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE – 9 -)

9.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

9.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE -10-)

10.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, Fındıklı Belediye Encümenine  (İhale Komisyonu) verilecektir.

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

10.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE – 11-) Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE – 12-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, yap-işlet-devret modeli ile inşaatın yaptırılması ve maksimum 29 yıl süre ile işletilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE – 13-) Belediye Encümeni 2886 Sayılı D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

          İlan olunur.

                                                                                                                                          Fındıklı Belediye Başkanlığı