banner51
15 Ekim 2018 Pazartesi

ISINMA AMAÇLI İTHAL PORTAKAL TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI

FINDIKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

24 Temmuz 2018 Salı 08:32
Bu haber 1479 kez okundu
ISINMA AMAÇLI İTHAL PORTAKAL TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI
 

ISINMA AMAÇLI İTHAL PORTAKAL TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI

FINDIKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Isınma Amaçlı İthal Portakal Taş Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/366421

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERKEZ SABANCI CADDESI 2 53700 FINDIKLI/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4645113953 - 4645112630

c) Elektronik Posta Adresi

:

findikli53@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Isınma Amaçlı İthal Portakal Taş Kömürü 120 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Muammer Çiçekoğlu Ortaokulu İlçe Merkezinde,

11 Mart İlkokulu İlçe Merkezinde,

Aksu Atatürk İlkokulu-Ortaokulu İlçe Merkezinde,

Fındıklı İlkokulu İlçe Merkezinde,

Fındıklı Anaokulu İlçe Merkezinde

Sümer İlkokulu-Ortaokulu İlçe Merkezine 9 km

Çağlayan Osman Hacialioğlu İlkokulu-Ortaokulu İlçe Merkezine 6 km

Arılı İlkokulu-Ortaokulu İlçe Merkezine 10 km

c) Teslim tarihi

:

17/08/2018Başalama tarihinden itibaren 30 gün içinde teknik şartnamede belirtilen miktarların okullara teslim edilmesi.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fındıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Kaymakamlık Binası Kat/3 Fındıklı / RİZE

b) Tarihi ve saati

:

01.08.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İthalatçı Firmanın Yetkili Satıcılığı Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İthalatçı Firmanın Yetkili Satıcılığı Belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Isınma Maksatlı İthal Taşkömürü Limit Değerler

Toplam Kükürt (kuru bazda): En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)

 Isıl Değer ( kuru bazda): En az 7500 Kcal/kg ve üzeri

Uçucu Madde (kuru bazda): % 12-26 (+1 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde): En çok % 9 (+1 tolerans)

Kül (kuru bazda): En çok %7 (+1 tolerans)

Boyut (satışa sunulan):Portakal 70-120 mm

 Kömürlerin Tamamı Torbalı olacak: 40 kg

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ısınma amaçlı katı yakıt analiz raporu


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fındıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Kaymakamlık Binası Kat/3 Fındıklı / RİZE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fındıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Kaymakamlık Binası Kat/3 Fındıklı / RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
banner17
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV