banner51

Bu haber kez okundu.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN İLNAI
 

 

 

SIRA

 NO

 

 

DOSYA NO            

 

 

İLİ

 

 İLÇESİ

 

 

MAH/KÖYÜ

 

 

  ADA

PARSEL

 

 

       CİNSİ

 

 

NİTELİĞİ

 

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

İLK YIL

TAHMİNİ KİRA BEDELİ

(TL)

 

GEÇİCİ TEMİNATI

   (TL)

 

İHALE

TARİHİ

 

İHALE

SAATİ

 

 KİRA SÜRESİ

(YIL)

 

    1

 

53060100126

 

Rize

 

Fındıklı

 

Sahil Mah.

 

382/5

 

Çalılık  ve Ağaçlık

 

Oto alım satım yeri

 

    2.039,14

 

   19.000,00

 

5.700,00

 

18/12/2018

 

10:00

 

   3

 

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen  Hazinenin Özel Mülkiyetindeki  taşınmaz üzerinde oto alım satım  yeri olarak   kiralama  işlemi, yukarıda belirtilen ihale bilgilerine göre, belirtilen tarih ve saatte Fındıklı Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliğinde) teşekkül edecek komisyon huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. 

 

2- İhaleye katılacak isteklilerin;    

a)Geçici teminata ilişkin Geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:1-Tedavüldeki Türk Parası,2-Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,(Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.)

3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 

 b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C Kimlik numaralarını bildirmeleri,aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,

 

c)Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını,tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan,2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin  aslını veya noter tastikli örneğini;

 

d) Kamu Tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte  bulunabileceklerini gösterir yetki belgesi.

 

e)Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnaemelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,

 

f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde , noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgilisine göre (b). (c) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,

ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

 3-Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz.

 

4-İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Fındıklı Kaymakamlığı  (Milli Emlak Şefliğinde) ücretsiz olarak görülebilir.

5-Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığında ulaşmış olmak şiaryıyla,37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif  son ve kesin  teklif olarak kabul edilir.

6-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www rize.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.7-Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.    

 

 

İLAN OLUNUR