banner51

Bu haber kez okundu.

RİZE AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARI AKARYAKIT ALIMI İŞİ

Rize Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğü ve Bağlı Kuruluşları Akaryakıt Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/18425

1-İdarenin

a) Adresi

:

PAŞAKUYU MAH.ZUBEYDE HANIM CAD.NO:3 RİZE 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642130404 - 4642130399

c) Elektronik Posta Adresi

:

rize@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının ihtiyacı bulunan toplam 20.900 LT Motorin-Euro Dizel, 800 LT. Benzin araç yaktı alınacak olup, kuruluşlarca dağılımı aşağıdaki şekildedir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici Firma ihale konusu araç yakıtlarını, sözleşme tarihinden itibaren idarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyderpey pompa teslimi seklinde teslim edecektir.

c) Teslim tarihleri

:

01/03/2019- 31/12/2019 tarihleri arasında ihtiyaç duyulan zamanlarda istasyonlardan akaryakıt (motorin/euro dizel) ( Benzin) alımı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Rize Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. No:3 Kat:2 Merkez RİZE

b) Tarihi ve saati

:

06.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,

i) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğuna dair "Bayilik Yazısı" ve "Bayilik Sözleşmesi",

j) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi",

k) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığıdan/Özel İdareden alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi'


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İstekliler EPDK alınmış Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ibraz etmesi zorunludur.

2-İstekliler Akaryakıt pazarlama bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayii Lisansı ile birlikte Bayilik Sözleşmesini sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. No:3 Kat:2 Merkez RİZE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Rize Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Paşakuyu Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. No:3 Kat:2 Merkez RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi-Ardeşen Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü- Rize Fındıklı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Çayeli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-Rize Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Kadın Konukevi Müdürlüğü-Rize Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi-Rize Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.