banner51

Bu haber kez okundu.

TOPLAMA AYIRMA TESİSİ MAKİNE VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TOPLAMA AYIRMA TESİSİ MAKİNE VE EKİPMANLARI MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/290820

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Mah.11 Mart Cad.No:6 53700 FINDIKLI/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4645113090 - 4645113961

c) Elektronik Posta Adresi

:

findiklibel@ttmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1000 METREKARE ALANA SAHİP, BETONARME TEMEL ÜZERİNE ÇELİK KARKAS VE ÇATILI MEVCUT YAPI İÇERİSİNE , 14 MAKİNE VE EKİPMANDAN OLUŞAN AYRIŞTIRMA SİSTEMİNE SAHİP TESİSE MONTAJ DAHİL TOPLAMA AYIRMA TESİSİ MAKİNE VE EKİPMANLARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Rize İli Fındıklı İlçesi Tatlısu Mah.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fındıklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Merkez Mah.Onbir mart Cad.No:6 Fındıklı-RİZE

b) Tarihi ve saati

:

01.07.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1.Tesiste kullanılacak tüm malzemeler yeni ve kalitesi 1. Sınıf olacak, kullanılacak tüm şaselerin ölçüleri (et kalınlığı , U-I-H tipi profil kullanımı ve ölçüleri vb.) şartnamede verilen tesisin kriterlere uygun olarak belirlenecektir.Bütün şaseler montajlı imal edilecektir.Profil ve saç malzemeler C10D..1.0310,S235JR..1.0038,EN 10051,TSEN 1024/3.1 , DIN1025 satandartlarında malzeme olacaktır.Malzeme kalınlıkları konveyörün sallanmasını engelleyecek dayanımda olmalıdır.Ana konstrüksiyon ve paletlerin mazlemelri ; S235JR..1.0038, EN 10051 olacaktır.

2.Kullanılacak olan tüm elektrik motorları min. IE2 verimlilik sınıfında olmalıdır.

3.Kullanılacak profil ve saç malzemeler C10D..1.0310, S235JR..1.0038, EN 10051, TSEN 1024/3.1,dın 1025 Standartlarında malzeme olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fındıklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Merkez Mah.Onbir mart Cad.No:6 Fındıklı-RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                                        Aydın BALABAN

   Fen işleri Müd.V.