banner51
13 Kasım 2018 Salı

YAYLACILAR KÖYÜ YAYLA YOLU

RİZE İLİ FINDIKLI İLÇESİ YAYLACILAR KÖYÜ-KULE, BAŞMAĞARA, ÇATAK, ÇORAK YAYLA HAM YOL İNŞAATI (12,2 KM) İŞİ İLE ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİ YALANİ (KOÇVAÇ) YAYLA HAM YOL İNŞAATI (2,60 KM) İŞİ RİZE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

08 Mayıs 2018 Salı 10:07
Bu haber 337 kez okundu
YAYLACILAR KÖYÜ YAYLA YOLU
 Rize İli Fındıklı İlçesi Yaylacılar Köyü-Kule, Başmağara, Çatak, Çorak Yayla Ham Yol İnşaatı (12,2 km) İşi İle Çamlıhemşin İlçesi Yalani (Koçvaç) Yayla Ham Yol İnşaatı (2,60 km) İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/154801

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gülbahar Mahallesi Atatürk Cad. 521 53020 Merkez/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642130458 - 4642130457

c) Elektronik Posta Adresi

:

53.imi@tarim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İki ayrı güzergahta toplam 14,8 km ham yol yapımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Rize İli Çamlıhemşin ilçesi Yalani (Koçvaç)Yaylası ile Fındıklı İlçesi Yaylacılar Köyü, Kule, Başmağara, Çatak ve Çorak Yaylaları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü/Gülbahar Mahallesi Atatürk Cad. 521 53020 Merkez/RİZE

b) Tarihi ve saati

:

23.05.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İdaremiz tarafından işin yapılabilmesi için gerekli görülen kendi malı (özmal) makine, teçhizat ve ekipmanın cinsi, yaşı ve miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İstekliler, kendi malı (özmal) olma şartı aranan ve özellikleri belirtilen bu makine, teçhizat ve ekipman için; bunların ruhsatlarını (tescil belgelerini) ya da bunların demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporunu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporunu ihale dokümanındaki örneğine uygun olarak teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunacaklardır. İsteklilerce rapor ya da tutanak sunulması durumunda, ihale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeye esas teşkil etmek üzere, bu rapor veya tutanaklarda listelenen iş makinesi ve araçların markasının, tipinin ve modelinin belirtilmesi gerekmektedir. (Örneğin Mercedes-Benz Axor 3340K Damperli Kamyon, Modeli: 2010, Caterpıllar 336D L Paletli Ekskavatör Modeli: 2008 vb.)

İsteklilerin kendi malı (özmal) olma şartı aranan bu makine, teçhizat ve ekipman için, ruhsat (tescil belgesi) ya da noter tespit tutanağı ya da SMM veya YMM onaylı demirbaş tespit raporu dışında başka bir belgeyi (yapı araçları bildirgesi, sabit kıymet listesi vb.) ibraz etmesi durumunda bu belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteklilerin iş ortaklığı olması durumunda, kendi malı makine, teçhizat ve ekipman için idarece istenilen sayıdan az olmamak üzere, iş ortaklarından biri veya birkaçı tarafından yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin sunulması yeterlidir.

Sıra No

Cinsi

Yaşı

Mülkiyet Durumu

Miktarı

1

Paletli Ekskavatör (En az 30 ton çalışma ağırlığında, hidrolik kaya kırıcı tesisatlı)

En çok 10 yaşında

Kendi malı  (Özmal)

1 Adet

2

Yol Bakım/Yapım Greyderi (En az 14 ton çalışma ağırlığında)

En çok 15 yaşında

Kendi malı (Özmal)

1 Adet

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen "(A) Alt Yapı İşleri/V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)" ve/veya bu işler kapsamında yapılan ikmal ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü/İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü/Gülbahar Mahallesi Atatürk Cad. 521 53020 Merkez/RİZE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü/İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü/Gülbahar Mahallesi Atatürk Cad. 521 53020 Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
banner17
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV