banner51

Bu haber kez okundu.

Milletvekillerine Yeni Haklar Getiren Teklif TBMM'de
 TBMM Üyeliği Kanun Teklifi, TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleri ile ilgili diğer hususları düzenliyor.
 
Milletvekillerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun aldığı tutar olacak. En  yüksek  devlet  memuruna  ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar, bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmayacak.
 
Milletvekillerine,  bu madde  uyarınca  hesaplanacak  aylık  ödenek  tutarının  yarısı  kadar yolluk ödenecek. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek.
 
Milletvekilleri, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanacak.
 
Hak kazanma ve ödeme
 
Milletvekilleri, seçildikleri günden itibaren ödenek ve yolluklara hak kazanacak. Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından itibaren verilmeyecek. Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmayacak. Aylık ödenek ve yollukların üç aylığı peşin olarak ödenecek.
 
Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanacak. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.
 
Emeklilik
 
TBMM  üyeleri  ile dışarıdan bakanlığa  atananlar  bu görevlerinden  dolayı 5510 Sosyal  Sigortalar  ve Genel  Sağlık  Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde sigortalı sayılacak ve bunların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında aynı kanun hükümleri uygulanacak.
 
TBMM üyelerinin, bu üyeliği  sona  erenler  ile dışarıdan  atandığı bakanlık görevi  sona  erenlerin  ve  bunların eşleri,  anne  ve  babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin  aylık veya tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri ile ilgili giderler TBMM bütçesinden karşılanacak.
 
Kadın milletvekili doğumdan önce ve sonra toplam 16 hafta süreyle analık izni   kullanacak. Çoğul    gebelik durumunda, bu süreye iki hafta eklenecek. Sürelerin hesaplanmasında tatil veya ara verme süreleri dikkate alınacak. İlave izin kullanımları TBMM İçtüzüğü'nün izinlere  ilişkin genel  hükümlerine tabi olacak.
 
Kullanılan izin sürelerince  ödenek,  yolluk   ve  diğer   mali   ve  sosyal   haklarda   kesinti yapılmayacak.
 
Ölüm yardımı 
 
TBMM üyelerinin ölümleri halinde, Devlet Memurları Kanunu'na göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge  dahil)  12 aylık tutarı ölüm yardımı  olarak  TBMM bütçesinden ödenecek. TBMM üyeliği sona erenler için bu yardımın yarısı ödenecek.
 
Bu madde uyarınca ölüm yardımı  yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları  yapılmayacak.
 
TBMM üyeleri ve bu üyeliği  sona erenler  ile dışarıdan  atanan bakanlar  kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal  tesis ve imkanlarından, bu kurumların en yüksek  yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanacak.
 
TBMM   üyeliği  sona  erenler  yasama,  ödenek  ve  yolluk,  TBMM Genel  Kurulu  ve  parti grup  toplantılarına  girme   hakları   dışında   kalan   ve  TBMM  üyelerine  tanınan   bütün   haklardan yararlanacak.
 
Protokol 
 
Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu hükümlerine göre personel çalıştırılabilecek. 
 
Teklifle milletvekillerinin protokoldeki yerleri de belirleniyor. Başkent protokol listesinde eski TBMM Başkanları eski cumhurbaşkanlarından sonraki sırada bulunacak. TBMM başkanvekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM katip üyeleri, idare amirleri ve ihtisas komisyonu başkanları, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel sekreterleri ve TBMM üyeleri kuvvet  komutanlarından sonraki sırada yer alacak. 
 
İllerdeki ulusal  ve resmi  bayramlarla her türlü  törenlerde milletvekilleriyle milletvekilliği sona erenler, soyadı  sırasına göre validen sonra gelecek. İl protokolü listelerinde milletvekillerini müteakip, milletvekilliği sona erenler yer alacak.
 
Protokol listelerindeki sıraları TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenlere valiliklerce her yasama dönemi  başında ve bu sıralamalarda değişiklik olması halinde değişiklik tarihini izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecek. 
 
İllerde yapılacak törenlerde yasama organını temsilen, varsa sırasıyla Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri veya TBMM ihtisas komisyonları başkanlarından biri; bunlardan biri yoksa il milletvekillerinden yaşça en büyük olanı, il milletvekillerinden de yoksa diğer milletvekillerinden yaşça en büyük olanı protokolde yerini alacak. TBMM Başkanı'nın katıldığı tüm törenlerde yasama organını temsilen protokolün ilk üç sırasında başka kimse yer almayacak. 
 
Diplomatik pasaport
 
Milletvekillerine, milletvekilliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara ve bu kişilerin eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar  dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği raporla belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilecek. 
 
Kanun Teklifi'ne göre milletvekillerine, milletvekilliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara silah bulundurma ve taşıma ruhsatı verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak. Ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulacak.
 
TBMM üyelerine, özellikleri Başkanlık Divanı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilecek. Bu rozetler TBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemeyecek. Rozetler sahiplerinden başkası tarafından taşınamayacak.
 
TBMM Başkanlığınca milletvekillerine, üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak.
 
Vefat eden milletvekilinin, milletvekilliği sona erenin ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde, TBMM'de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılacak.
 
Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamayacak ve vekili olamayacak.
 
Milletvekilleri, bu kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak.
 
Milletvekilleri herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemeyecek, temsilcilik ve hakemlik yapamayacak. Milletvekilleri yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemeyecek. TBMM üyelerinin belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, TBMM'nin kararına bağlı olacak.
 
Milletvekilleri yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi TBMM'nin kararı olmadıkça kabul edemeyecek.
 
Milletvekilleri yasak olmayan işlerin icrasında milletvekilliği unvanlarını kullanamayacak.
 
Her yasama döneminde, milletvekilliğine seçilmeden önce yasaklanan herhangi bir yükümlülük üstlenmiş bulunan milletvekilleri, mevcut durumlarını 6 ay içinde yasaya uygun hale getirecek. 
 
Yasaklara uymayan milletvekilleri hakkında TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca işlem yapılacak. Milletvekilliğinin düşmesine TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilecek. 
 
Milletvekillerinin temsil niteliği bulunan programları için yaptığı giderler TBMM bütçesinden karşılanacak.
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler uyarınca yapılan her nevi  ödeme hakkında da hak kaybına yol açılmaması kaydıyla bu düzenlemenin hükümleri uygulanacak.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol